پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرآیند پاسخگویی به استعلامات اراضی
فرآیند پاسخگویی به استعلامات اراضی

شرح فرایند

با استعلام توسط مرجع استعلام کننده، متقاضي مدارك )نقشه گويای زمين و اصل استعلام( را

به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان جهت بازديد و تأ ييد تحويل م يدهد كه اگر نقشه

داراي مختصات و قابل جانمائي بر روي نقشه منابع طبيعي باشد، نيازي به بازديد كارشناس از

محل نبوده ولي اگر نقشه قابل جانمائي نباشد كارشناس بايد از محل مورد نظر بازديد و نقشه

متقاضي را بر روي نقش ههاي اجراي قانون جانمايي نمايد و سپس كارشناس گزارش را تنظيم

و به رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ارائه ميك‌ند. رئيس اداره منابع طبيعي و

آبخيزداري شهرستان با توجه به گزارش و بررسي سوابق و نقش ههاي موجود پاسخ را به مرجع

استعلام كننده ارسال ميك‌ند.

چاپ | ارسال به ديگران  |