پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سنجش و پایش
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 0
بازدید کل : 0
آخرین بروزرسانی:
26 ارديبهشت 1401 ساعت 17:14
سنجش و پایش

سنجش سلامت و فساد اداري در سطح استان و تحلیل نتایج آن

در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 مجلس شوراي اسلامی ساز و کاري براي پایش پیش بینی شده است. در ماده 28این قانون، شوراي دستگاه هاي نظارتی کشور موظف به اقدامات ذیل است:

الف- تهیه شاخص هاي اندازه گیري میزان سلامت اداري در دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، )ج ( و) د (ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آن ها.

ب - اندازه گیري میزان سلامت اداري به صورت کلی و موردي و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم

ج - بررسی اقدامات دستگاه هاي مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجراي برنامه هاي پیش گیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها وضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه هاي مسئول.

در حال حاضر به منظور اجراي بند الف این ماده شوراي دستگاه هاي نظارتی 9 شاخص زیر را تعیین نموده است:

قانون گرایی، شفافیت، توسعه سامانه هاي الکترونیکی،کنترل و نظارت داخلی، پاسخگویی، انضباط اداري و مالی، الگوي مصرف و بهره وري، آموزش و شایسته سالاري.

د - روشهاي موجود براي ارزیابی و پایش فساد:

سنجش فساد به دلیل آنکه راهبردهاي مبارزه با آن را نیز تا اندازه اي مشخص می کند از اهمیت زیادي برخوردار است. تجربه دیگر نشان می دهد که اندازه گیري فساد نقش بسیار مهمی در طراحی برنامه هاي مبارزه با فساد داشته است. افزون بر این، مدیریت و ارئه راهکارهایی براي مقابله با فساد ادراي به عنوان یک مساله اجتماعی و جهانی نیازمند پژوهش هاي زیادي است .از این رو دیر زمانیست مطالعات و اقدامات مبارزه با این پدیده شوم و پیشگیري از آن اغاز شده است؛ زیرا براي هرگونه برنامه ریزي و اقدام به منظورمقابله و پیشگیري با آن لازم است ماهیت، عوامل، انواع، گستره و عمق این پدیده شناسایی گردد و لازمه این کار داشتن شاخص و ابزار مشخص براي سنجش فساد اداري می باشد. لذا ابعاد اصلی این پژوهش بر دستیابی به سنجش این پدیده تمرکز یافته است.

از سوي دیگر، با ورود سازمان هاي بین المللی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل در این عرصه و توصیه هاي آنها، اقدامات ضد فساد از ابعاد جهانی برخوردار شده است. در نتیجه، شاخص هاي سنجش فساد اداري بر مبناي متفاوت و در سطوح مختلف سازمانی، محلی، ملی، منطقه اي و جهانی طراحی گردیده است.

در جهان، تحقیق ها و برنامه هاي بسیاري براي سنجیدن میزان پدیده هاي سلامت و فساد به اجرا در آمده است که از جمله آنها، سنجشی است که به طور سالانه توسط سازمان شفافیت جهانی به منظور اعطاي نمره فساد کشورها بر اساس شاخص ادارك فساد صورت می پذیرد . سنجش فساد در این روش، مبتنی بر نظرسنجی از مردم و گروه هاي مختلف و سنجش نظر ایشان درباره میزان فساد رایج در نهادها یا کل جامعه است. در این گونه پیمایش ها معمولاً نظرات نخبگان سیاسی، مقامات دولتی، متخصصان و عموم مردم درباره وجود و رواج فساد در جامعه پرسیده می شود در پژوهش دیگري که تا کنون طی دو سال توسط مؤسسه گالوپ در سطح برخی کشورهاي دنیا انجام شده است، به سنجش تجربه مستقیم مردم در رابطه با رشوه و نقطه نظرهاي ایشان در رابطه با روند فساد در کشورهای شان و پیش بینی ایشان از آینده این روند درمهم ترین بخش هاي کشور نظیر آموزش، بهداشت و درمان، پلیس، سیستم قضایی و...، پرداخته می شود. نتایج این پژوهش که ناشی ازنظرخواهی از مردم کشورهاي هدف است، ادراك پرسش شوندگان از میزان رواج فساد در سازمان هاي کشورشان بیان می شود. یافته هاي این نظرسنجی جهانی، درقالب نمره اي از وضعیت کلی فساد در کشورهایی است که مورد سنجش قرار گرفته اند، ارائه می شود. همچنین روند فساد در کشورها و جهان نیز ترسیم می شود.

• پایش عملکرد دستگاه ها و نتایج اقدامات آنان مطابق با رویکردهاي حسابداري اجتماعی و حسابرسی اجتماعی و با استفاده از اطلاعات کمی وکیفی در دسترس می تواند مفید باشد .اگرچه ظرفیت دستگاه هاي نظارتی براي سنجش عملکرد سیاستها و اقدامات ضروري است ولی استفاده ازناظران تخصصی حوزه هاي مختلف اداري و اقتصادي و نیز نظارتهاي صنفی نیز در کنار نظارت عمومی می تواند موثر باشد.

 پایش اثرات و پیامدهاي خط مشی با رویکرد ترکیب تحقیق و عمل و با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی اطلاعات در دسترس شاخصها و اطلاعات و نظرسنجی هاي بخش اول در کنار گزارشهاي دستگاه هاي نظارتی می تواند در بهبود خط مشی گذاري مؤثر باشد. دستگاه هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ظرفیت نقش آفرینی خوبی در این زمینه دارند.

 انعکاس مناسب نتایج پایش به ذینفعان مختلف (خط مشی گذاران، مجریان، ناظران، مردم) می تواند زمینه ساز موفقیت اجراي خط مشی سلامت اداري خواهد بود. بازنگري در ساختار مساله بررسی و شناسایی گزینه هاي مختلف براي اجرا، بازنگري در روابط علی پیش بینی شده براي راه حل انتخابی و مساله، بازبینی در اهداف تعیین شده در اجرا و نیز ابزارهاي انتخاب شده، بررسی شیوه هاي نظارت اتخاذ شده، تصمیم گیري درخصوص ادامه، اصلاح یا خاتمه بخشی به خط مشی جملگی از نتایج انعکاس مناسب نتایج و شواهد حاصل از پایش خواهد بود.

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها