پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - عملکرد99
عملکرد99

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی

کمیته مدیریت عملکرد

گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد اداره در سال 1399

فصل اول : کلیات

مقدمه

ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که کارکردهای یک دستگاه یا بخشی از یک دستگاه را در طول یک دوره مشخص، سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت میکند. در واقع وضع موجود با وضع مطلوب بر اساس شاخصهای از قبل تعیین شده مقایسه و امتیازدهی می شود. بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی میشود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقاء و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت میشود.تبیین ماموریتها و شرح وظایف واحد استانی دستگاه اجرایی وظیفه اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عبارتست از حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از
جنگلها و مراتع و بر اساس آخرین تشکیلات مصوب سازمان، وظایف ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها به شرح زیر تدوین گردیده است:


1- حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان منابع طبیعی
2- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش منابع طبیعی و آبخیزداری
3- بازرسی در چهارچوب وظایف قانونی از واحدهای تابعه بصورت ادواری و موردی
4- پیشنهاد نیازهای تحقیقاتی و همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی
5- نظارت برمحدوده اکتشاف و بهره برداری معادن در عرصه های منابع طبیعی
6- برآورد و اخذ خسارات وارده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و معادن در عرصه های منابع طبیعی

7-شناسایی، تهیه نقشه و تنظیم برگ تشخیص ممیزی اراضی برای اراضی ملی جهت انتشار در آگهی قانونی مربوط
8- تنظیم برنامه های اجرایی مراحل رسیدگی به اعتراضات و قطعیت قانونی و پیگیری در جهت اخذ سند مالکیت اراضی ملی بنام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی دولت                   
9- نظارت و پیگیری پروژه کاداستر (حد نگاری) اراضی ملی و دولتی با هدف اخذ اسناد تک برگی و ورود به سامانه کاداستر ملی کشور                
10- استعدادیابی اراضی ملی بر اساس توان اکولوژیکی با تهیه نقشه و مشخصات اراضی ملی و دولتی برای
واگذاری به طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی
11- رسیدگی به درخواست های واصله از مراجع ذیصلاح جهت واگذاری اراضی براساس دستورالعمل ها و مقررات مربوطه
12- نظارت بر اجرای طرحها در اراضی ملی و دولتی واگذار شده و اقدام در چارچوب ضوابط ابلاغی
13- برنامه ریزی جهت اجرای طرح تفکیک اراضی ملی و دولتی
14- برنامه ریزی وساماندهی جهت پیشگیری واطفاء حریق درعرصه های منابع طبیعی
15-تامین عوامل حفاظتی مورد نیاز، ملزوما ، تسلیحات و تجهیزات انتظامی (با اخذ مجوز)، اطفاء حریق، مخابراتی و بیسیم جهت امور حفاظتی (گشت و مراقبت) در عرصه های منابع طبیعی
16-ایجاد هماهنگی بمنظور جلب همکاری نیروهای نظامی ، انتظامی و قضائی و سایر مقامات دولتی و مردمی
در امور حفاظت و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی
17- شناسایی و جمع آوری انواع آفات و بیماریهای شایع در عرصه های جنگلی و مرتعی و ارسال به آزمایشگاه
جهت تشخیص نوع بیماری و آفت و تعیین روش دفع و کنترل آفات و بیماریها
18-تهیه و تدوین برنامه های خبری، تبلیغاتی، انتشاراتی و رسانه ای در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
19- ترویج و گسترش فرهنگ مشارکت در منابع طبیعی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد، زنان و جوانان روستائی و عشایری
20- سازماندهی وتوانمند سازی جوامع محلی، تشکل های تخصصی و صنفی و همیاران طبیعت در حفاظت،
حمایت، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی

21- به سازی و ارتقاء دانش، بینش و افزایش سطح مهارتهای حرفه ای مجریان و بهره برداران منابع طبیعی و
کارکنان
22- بررسی و اظهار نظر و ارائه طریق راجع به چگونگی اجرای مقررات قانونی مربوط به واحدهای منابع طبیعی
23-طرح دعاوی، تهیه لوایح و حضور در محاکم و مراجع قضائی و اداری بمنظور استیفای حقوق دولت و انفال
مرتبط با وظایف واحدهای منابع طبیعی و حمایت و معاضدت قضائی از کارکنان
24- اظهار نظر در رابطه با تنظیم قراردادها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها و فسخ آنها
25- تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی مطابق
دستورالعملهای ابلاغی
26-پیگیری بمنظور دفاع از طرحهای اعتباری پیشنهادی تا تصویب و ابلاغ آن از سوی مراجع ذیربط
27- پیگیری جذب تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری به طرحهای مرتبط با بخش منابع طبیعی و
آبخیزداری
28- تهیه و تنظیم گزارش ارزشیابی پروژه های در دست اجرا در قالب فرمهای نظارتی ابلاغی
29- برنامه ریزی نحوه تامین اعتبار برای خرید و تهیه کالا و خدمات و سایر موارد مورد نیاز واحدهای اداره کل
منابع طبیعی استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
30- تهیه و تدوین برنامه های درآمدی و وصول و واریز درآمدها به حسابهای مربوطه و تهیه آمار درآمدها و اعلام به مراجع مربوطه
31- برنامه ریزی در جهت ثبت و درج اموال مطابق مقررات مربوطه و نظارت بر استفاده صحیح از اموال
32- انجام کلیه امور کارگزینی شامل استخدام، انتصاب، رفاه و بازنشستگی و مستمری بگیران با رعایت موازین
و مقررات مربوطه
33- پیگیری امور فرهنگی و رفاهی کارکنان
34- انجام امور مربوط به تحول اداری وتوسعه فن آوری اطلاعات ،تشکیلات و اصلاح فرآیندها و طبقه بندی
مشاغل و ارزشیابی کارکنان
35- پیگیری واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیر دولتی
36- پیگیری فرآیند مستند سازی اموال منقول و غیر منقول

37- برنامه ریزی به منظور توانمند سازی منابع انسانی و هماهنگی با مراکز آموزشی و اعزام کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی
38- برنامه ریزی و نظارت براحداث و نگهداری از ساختمان ها و سازه های مورد نیاز و جاده در عرصه های
منابع طبیعی
39- برنامه ریزی و نظارت در رابطه با تهیه طرحهای بهره برداری از منابع ملی و طبیعی براساس ضوابط و
دستورالعملهای ابلاغی–  تنظیم قراردادها و برنامه های بهره برداری مطابق طرحهای مصوب و دستورالعملهای اجرائی و اخذ مطالبات و درآمدهای مربوطه و اعلام آن به مراجع ذیربط
40- بررسی و مطالعه ظرفیتهای استانی، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه طرحهای جنگل کاری، احیاء و تولید نهال
41- برنامه ریزی و نظارت بر احداث و نگهداری تفرجگاهها و پارکهای جنگلی و طبیعی و دست کاشت
42- تولید و جمع آوری بذور و تعیین مناطق ذخائر جنگلی و امور مراقبتی و نگهداری از مناطق مذکور
43- برنامه ریزی و شناسایی جهت اعمال مدیریت در مناطق جنگلی
44- تهیه آمار منابع جنگلی و تجزیه و تحلیل آن برای دستیابی به بهترین روش جنگلداری
45- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مدیریت منابع جنگلی اعم از طرحهای جنگلداری، پرورش
جنگل و ساماندهی جنگل نشینان
46- برآورد ظرفیت تولید و تعیین تعداد دام مجاز و موجود در مراتع از طریق ممیزی و تنسیق و تعیین ظرفیت
مجاز استفاده از مراتع
47- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری براساس دستورالعملهای ابلاغی
48- پیگیری در جهت ایجاد تشکل های مرتعداری و بهره برداران و مجریان طرحهای مرتعداری
49- تهیه و نظارت بر طرحهای مطالعاتی
50- مطالعه مناطق بیابانی و کویری و شناخت کانونهای بحرانی فرسایش بادی
51- برنامه ریزی و نظارت برتهیه و اجرای طرحهای بیابانزدائی و تثبیت شن
52- جمع آوری و تنظیم کلیه آمار و اطلاعات عملکردها و تجزیه وتحلیل های آماری
53- جامع نگری به حوزه های آبخیز و تهیه طرحهای مطالعاتی توجیهی و تفصیلی بر اساس شرح خدمات
مدیریت جامع حوزه های آبخیز

54- برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به تهیه و اجرای دقیق و به هنگام طرحها و پروژه های مربوط
به حفاظت از منابع آب و خاك و پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز و ارزیابی اثرات آنها
55- اقدام در جهت ایجاد و توسعه ایستگاههای اندازه گیری در حوزه های آبخیز جهت تهیه آمار و اطلاعات پایه
فرسایش خاك و سیل و رسوب
56- برنامه ریزی در جهت افزایش تنوع بهره برداری منابع طبیعی (گیاهان دارویی و ...
57- پایش و ارزیابی کمی و کیفی منابع طبیعی و حوزه های آبخیز
58- انجام سایر امور محوله از سوی مراجع ذیصلاح


برش استانی تفاهمنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه اجرایی
در راستای استقرار نقشه راه اصلاح نظام اداری و به منظور دستیابی به اهداف مندرج در این طرح، تفاهم نامه های بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد گردید.

برش استانی شاخص های اختصاصی

جدول1- شاخص‌های اختصاصی سال 1399

 

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور- سال 1399

 

ردیف

عنوان شاخص هاي كليدي (مهمترين اهداف كمي)

مستند قانونی شاخص

استاندارد ملي S  در سال 99

آذربایجان شرقی

   
   

هدف

امتیاز

   

1

تثبیت شنهای روان و مهار کانونهای بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار

جدول شماره (8) ذیل ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه و بند (د) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

265

0.000

0

   

2

حدنگاری(کاداستر) منابع طبیعی

جدول شماره (8) ذیل ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه بند (ذ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

25000

600

225

   

3

رشد سطح مشارکت در اجرا و حفاظت از منابع طبیعی نسبت به سال قبل

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- بند(ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه

5

5

50

   

4

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

جدول شماره (8) ذیل ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه و بند (خ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

2358

120

225

   

5

جنگلکاری و احیاء جنگلهای کشور

جدول شماره (8) ذیل ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ح) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

182

5.64

100

   

6

احیاء رویشگاههای مرتعی و توسعه گیاهان داروئی

جدول شماره (8) ذیل ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ژ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

2300

24.4

200

   

7

شناسایی ، اطفا و کاهش سطح تخریب در اثر حریق در عرصه های منابع طبیعی نسبت به سال قبل

سیاستهای کلی محیط زیست ، سند برنامه ششم توسعه

5

5

40

   

8

پیشگیری و کاهش تخریب وتجاوز به عرصه های منابع طبیعی نسبت به سال قبل

سیاستهای کلی محیط زیست ، سند برنامه ششم توسعه

5

5

40

   

9

کاهش چرای غیر مجازدام درعرصه های منابع طبیعی نسبت به سال قبل

سیاستهای کلی محیط زیست ، سند برنامه ششم توسعه

5

5

40

   

10

نسبت اجرای احکام به احکام صادره قطعی درعرصه های منابع طبیعی

سیاستهای کلی محیط زیست ، سند برنامه ششم توسعه

5

5

50

   

11

اجرای عملیات زراعت چوب

تبصره ذیل بند (3) از بخش (ف) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه ، ماده (8) و ماده (15) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، سیاستهای کلی محیط زیست ، سند برنامه ششم توسعه

18

1

30

   

جمع کل امتیاز

     

1000

   

جدول2- برش استانی شاخص های عمومی

عنوان اقدام: واگذاری واحدهای عملیاتی  

دستگاه های اجرایی به مدیریت­های محلی(شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی

شاخص اندازه گیری: میزان واگذاری واحدهای عملیاتی

فرمول محاسبه: مجموع تعداد واحدهای عملیاتی قابل  واگذار ی طی سه سال97-99 تقسیم برتعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری ابتدای 97 ضرب ­در 100

واحد سنجش: درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد واحدهای عملیاتی قابل واگذاری طی سه سال97-99

درصد واحدهای عملیاتی قابل واگذار طی سه سال97-99

تعداد واحدهای عملیاتی ابتدای 94

مجموع تعداد واحد عملیاتی واگذار شده طی دوره اول

درصد واگذاری طی دوره اول

تعداد کل واحد عملیاتی قابل واگذاری ابتدای 97

تعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری طی سال

تعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری طی سال

تعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری طی سال

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

*

*

*

*

*

عنوان اقدام: واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی به مدیریت­های محلی(شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی و خرید خدمت از آنها

 

شاخص اندازه گیری: میزان واگذاری خدمات

فرمول محاسبه:مجموع تعداد خدمات قابل واگذاری  طی سه سال97-99  تقسیم بر تعداد خدمات قابل واگذاری ابتدای سال 97 ضرب  ­در 100

واحد سنجش: درصد

 

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد خدمات قابل واگذاری طی سه سال97-99

درصد خدمات قابل واگذاری طی سه سال 97-99

 

تعداد خدمات ابتدای 94

مجموع تعداد خدمات واگذار شده طی دوره اول

درصد واگذاری طی  دوره اول

تعداد کل خدمات قابل واگذاری ابتدای 97

تعداد خدمات قابل واگذاری طی سال

تعداد خدمات قابل  واگذاری طی سال

تعداد خدمات قابل واگذاری طی سال

 
 

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

195

60

استمرار

استمرار

60

31

 

عنوان اقدام: کاهش سطوح مدیریت ستادی از قببل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

شاخص اندازه گیری : میزان کاهش تعداد پست مدیریتی

فرمول محاسبه: (تعداد پست مدیریتی پایان سال 99 منهای تعداد پست مدیریتی ابتدای سال 97) تقسیم بر تعداد پست مدیریتی ابتدای سال 97 ضرب ­در 100

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع  تعدادکاهش پست مدیریتی طی سه سال97-99

تعداد پست مدیریتی ابتدای 94

مجموع تعداد پست مدیریتی کاهش یافته طی دوره اول

درصد کاهش طی  دوره اول

تعداد کل پست مدیریتی ابتدای 97

تعداد کاهش پست­ مدیریتی طی سال

تعداد کاهش پست­ مدیریتی طی سال

تعداد کاهش پست­ مدیریتی طی سال

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

-

عدم مصداق

1

1

2

شاخص اندازه­گیری: میزان کاهش تعداد پست های سازمانی

فرمول محاسبه: ( تعداد پست پایان سال 99 منهای تعداد پست ابتدای سال 97) تقسیم بر تعداد  پست ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش:درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

 

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

درصدکاهش پست طی سه سال97-99

تعداد پست سازمانی ابتدای 94

مجموع تعداد پست­ سازمانی کاهش یافته طی دوره اول

درصد کاهش طی  دوره اول

تعداد  پست­ سازمانی ابتدای 97

تعداد کاهش پست­ سازمانی طی سال

درصد کاهش پست­ سازمانی طی سال

درصد کاهش پست­ سازمانی طی سال

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

-

عدم مصداق

2.5

2.5

5

                   

عنوان اقدام: تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

 

شاخص اندازه­گیری: میزان واگذاری اختیارات به سطوح استانی 

فرمول محاسبه:مجموع تعداد وظایف قابل واگذاری طی سه سال97-99 تقسیم بر تعداد وظایف قابل واگذاری ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش: درصد 

 

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد وظایف قابل واگذاری طی سه سال97-99

درصد واگذاری وظایف طی سه سال97-99

 

تعداد وظایف و اختیارات قابل واگذاری ابتدای 94

وظایف و اختیارات واگذار شده طی  دوره اول

درصد واگذاری طی دوره اول

تعداد کل وظایف قابل واگذاری ابتدای 97

تعداد وظایف قابل واگذاری طی سال

تعداد وظایف قابل واگذاری طی سال

تعداد وظایف قابل واگذاری طی سال

 
 

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

25

4

3

3

10

40

 
                         

عنوان اقدام: متناسب سازی حجم دولت از طریق بازطراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی

لیست سازمان ها و واحدهای قابل انحلال و ادغام در سطح استانی

ردیف

نام استان

عناوین موسسات و سازمانهای قابل انحلال و ادغام جهت یکپارچه سازی و حذف همپوشانی ها

عناوین واحد های غیر ضرور با عنایت به توسعه فناوری‌های نوین در هریک از سطوح زیر

استان

شهرستان

بخش

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عنوان اقدام: بهبود فرایندهای ارائه خدمات

شاخص اندازه گیری:  میزان بهبود فرآیندهای خدمات

فرمول محاسبه: مجموع تعداد خدمات بهبود فرایند یافته طی سه سال 97-99 تقسیم بر تعداد خدمات بهبود فرآیند نیافته ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش: درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد  خدمات بهبود فرآیند یافته طی سه سال 97-99

درصد خدمات بهبود فرآیند یافته طی سه سال 97-99

تعداد خدمات برنامه­ریزی شده برای بهبود در  بازه 94 تا 96

تعداد خدمات بهبود فرآیند یافته شده طی دوره اول

تعداد خدمات بهبود یافته مورد قبول طی دوره اول

تعداد کل خدمات ابتدای 97

تعداد خدمات بهبود فرآیند طی سال

تعداد خدمات بهبود فرآیند طی سال

تعداد خدمات بهبود فرآیند طی سال

1

آذربایجان شرقی

35

3

10

17

30

85

                       

عنوان اقدام: کاهش تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی

شاخص اندازه گیری:  میزان کاهش تعداد کارکنان( اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری)

فرمول محاسبه: (تعداد کارکنان  رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری انتهای سال 99 منهای تعداد آنان در ابتدای سال  97) تقسیم بر تعداد کارکنان  رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش: درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

درصد کاهش کارکنان طی سه سال 97-99

تعداد کارکنان ابتدای 94

تعداد کارکنان کاهش یافته طی برنامه اول

درصد کاهش  کارکنان طی برنامه اول

تعداد کارکنان ابتدای 97

درصد کاهش کارکنان طی سال

درصد کاهش کارکنان طی سال

درصد کاهش کارکنان طی سال

1

آذربايجان شرقي

279

69

25

347

9

5

4

18

عنوان اقدام: کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجرایی

شاخص اندازه گیری:  میزان کاهش کارکنان قراردادی مازاد

فرمول محاسبه: (تعداد کارکنان  کارکنان قراردادی مازاد انتهای سال 99 منهای تعداد کارکنان قراردادی مازاد  ابتدای سال  97) تقسیم بر تعداد کارکنان قراردادی مازاد  ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش : درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد  طی سال 97-99

درصد کاهش کارکنان قراردادی مازاد طی سال 97-99

تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای 94

تعداد کارکنان قراردادی مازاد کاهش یافته طی  برنامه اول

درصد کاهش کارکنان قراردادی مازاد طی  برنامه اول

تعداد کل کارکنان قراردادی مازاد ابتدای97

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال

1

آذربایجان شرقی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عنوان اقدام: کاهش متوسط سن مدیران

شاخص اندازه گیری: کاهش سن مدیران                        

فرمول محاسبه :میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سه سال 97-99

واحد سنجش: سال

ردیف

نام استان

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سه سال 97-99

متوسط سن مدیران در ابتدای سال 97

میزان کاهش متوسط سن مدیران طیسال

میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سال

میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سال

1

آذربايجان شرقي

50

1

4

3

8

عنوان اقدام: انطباق مدیران حرفه­ای با شایستگی­های عمومی مدیریت

 

شاخص اندازه گیری: میزان انطباق مدیران حرفه­ای با شایستگی­های عمومی مدیریت                         

فرمول محاسبه: تعداد مدیران دارای شایستگی های عمومی مدیریت انتهای سال تقسیم بر کل مدیران انتهای سال ضرب در 100

 

ردیف

نام استان

هدف سال 1397

 

 

 

تعداد مدیران ابتدای 97

درصد مدیران حرفه­ای دارای شایستگی عمومی مدیریت انتهای سال 97

درصد مدیران حرفه­ای دارای شایستگی عمومی مدیریت انتهای سال 98

درصد مدیران حرفه­ای دارای شایستگی عمومی مدیریت انتهای سال 99

 
 

1

آذر شرقی

0

20

40

60

 

عنوان اقدام: افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران

شاخص اندازه گیری: سهم 30 درصدی زنان در مدیریت کشور

فرمول محاسبه: تعداد کل مدیران زن تقسیم بر کل مدیران ضرب در 100

واحد سنجش : درصد

ردیف

نام استان

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد کل مدیران ابتدای 97

تعداد کل مدیران زن ابتدای 97

نسبت مدیران زن به کل مدیران انتهای  سال 97

نسبت مدیران زن به کل مدیران انتهای سال 98

نسبت مدیران زن به کل مدیران انتهای سال 99

1

آذربایجان شرقی

_

2

2

4

12

عنوان اقدام: افزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و خدمات دستگاه­های اجرایی

شاخص اندازه گیری :  افزایش میزان رضایتمندی مردم                   

نحوه سنجش: از طریق نظرسنجی

 

ردیف

نام استان

هدف سال  1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف برنامه سه ساله

سنجش درصد رضایتمندی

میزان ارتقا درصد رضایتمندی نسبت به سال قبل

میزان ارتقا درصد رضایتمندی نسبت به سال قبل

میزان ارتقاء درصد رضایتمندی طی سه سال 97-99

1

آذربایجان شرقی

طراحی سازوکار نظرسنجی

10

10

20

عنوان اقدام: کاهش میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه اجرایی

شاخص اندازه گیری:  میزان کاهش شکایات  شهروندان از خدمات دستگاه                  

فرمول محاسبه: (تعداد شکایات پایان سال 99 منهای تعداد شکایات ابتدای 97) تقسیم بر تعداد شکایات ابتدای سال 97 ضرب در 100

ردیف

نام استان

هدف سال  1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف سه ساله97-99

تعداد شکایات ابتدای 97

درصد کاهش شکایات طی سال

درصد کاهش شکایات طی سال

درصد کاهش شکایات طی سال

درصد کاهش شکایات طی سه سال

1

آذربایجان شرقی

14

6

7

7

20

 

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده این شاخصها، مجموعه معاونتهای فنی، آبخیزداری، حفاظت و امور
اراضی بصورت مستقیم و معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع به عنوان پشتیبان فعالیتها نسبت به
پیگیری پروژه های اجرایی اقدام نموده اند. در این راستا جذب اعتبارات ملی و استانی و سایر موارد شامل
اعتبارات مدیریت بحران، متوازن، بهره وری و ... از یک سو و انجام پروژه های مشارکتی با همکاری جوامع محلی از سوی دیگر، در دستور کار قرار گرفت.تبیین ابعاد دستگاه اجرایی آخرین تشکیلات مصوب ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در بهمن ماه 1394 ابلاغ و از اردیبهشت 95 اجرایی شده که بر مبنای آن تعداد 518 پست برای این اداره کل در نظر گرفته شده است. از این تعداد، 330 با تصدی و 188 پست بلاتصدی میباشند. در تشکیلات اداره کل 4 معاون و 17 رئیس اداره پیش بینی شده است که به همراه 21 رییس شهرستان،  وظایف سازمانی را پیگیری و اجرا می کنند. در جدول 3 تعداد نیروهای اداره کل به تفکیک مدرك تحصیلی و در جدول 4 نوع همکاری کارکنان اداره کل در دوره سه ساله  99-97 نشان داده شده است.

جدول3- تعداد نیروهای اداره کل در دوره سه ساله 96-99

سال

دکترا

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمتر از دیپلم

جمع

1397

0

34

40

9

7

9

99

1398

0

36

42

8

6

9

101

1399

1

45

36

8

6

8

104

جدول4- نوع همکاری کارکنان اداره کل در دوره سه ساله 97-99

سال

قرارداد کارمشخص

پیمانی

رسمی-آزمایشی

رسمی

جمع

1397

8

26

4

61

99

1398

8

21

12

60

101

1399

8

24

13

59

104

نمودار 1- وضعیت تحصیلی کارکنان در سال 1399'(1: دکترا، 2: کارشناسی ارشد، 3: کارشناسی، 4: فوق دیپلم، 5: دیپلم و 6: زیردیپلم)

همانگونه که ملاحظه می شود تعداد 43 درصد کارکنان اداره کل دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و 34 درصد دارای مدرک کارشناسی می باشند و تنها 8 درصد مدرک زیردیپلم دارند که اغلب نیروهای خدماتی می باشند.

عامل دوم بعد از نیروی انسانی که می تواند اجرای وظایف دستگاه را ممکن نماید، اعتبارات مصوب و تخصیص یافته است. در دوره پنج ساله 95 تا 99 اعتبارات مصوب روند افزایشی داشته است. جدول 4 اعتبارات دوره پنج ساله 95 تا 99 و نمودار 2 درصد افزایش را طی دوره پنج ساله نشان میدهد. 

جدول4-  عملیات و اعتبارات پروژه های اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان شرقی در برنامه ششم توسعه

سالهای برنامه ششم

جمع برنامه

1399

1398

1397

1396

1395

واحد

آذربایجان شرقی

3950

1080

1000

800

570

500

هکتار

طرح توسعه زراعت چوب

148

148

148

148

148

148

هکتار

طرح صیانت از جنگلهای ارسباران

148

148

148

148

148

148

هزارهکتار

تهیه واجرای طرحهای جنگلداری

70

70

65

61

56

51

درصد

حفاظت و کاهش عوامل تخریب

11283

2732

2477

2290

2087

1697

هکتار

توسعه جنگل(جنگل کاری)

3385

820

743

687

626

509

هزاراصله

تولید وتامین نهال و بذر گونه جنگلی

42960

17000

12990

8490

2990

490

هکتار

مراقبت ونگهداری جنگلکاریهای سنواتی

12635

3059

2774

2565

2337

1900

هکتار

احیا وبازسازی جنگلهای مخروبه

1868

536

496

467

435

374

هکتار

طرح جنگل کاری،توسعه جنگل واحداث وتجهیز پارکهای جنگلی

1758

426

386

357

325

264

هکتار

جنگلکاری و توسعه جنگل

829

226

196

166

135

106

هزاراصله

تهیه وتامین نهال

110

110

110

110

110

110

هکتار

تجهیز ونگهداری پارکهای جنگلی

6

6

6

6

6

6

هزارهکتار

مراقبت ذخیره گاه جنگلی

70

70

65

61

56

51

درصد

طرح کاهش و حذف عوامل تخریب منابع طبیعی

2410

2410

2370

2330

2290

2250

هکتار

مدیریت آفات و بیماریها

11540

2547

2564

2267

2137

2025

خانوار

اصلاح جایگزینی و تغییر الگوی مصرف سوخت

402

118

99

79

61

45

کیلومتر

اجرای کمربند حفاظتی

4260

852

852

852

852

852

هکتار

کنترل و کاهش اثرات تخریبی طرحهای عمومی وعمرانی ومعادن

2742

2742

2742

2742

2742

2742.213

هزارهکتار

ارزیابی و مونیتورینگ تخریب و اثر بخشی اقدامات حفاظتی

2635

2635

2372

2086

1801

1515

هزارهکتار

طرح مدیریت جامع پیشگیری و اطفای حریق

2635

2635

2372

2086

1801

1515

هزارهکتار

پیشگیری واطفای حریق

538

99

110

110

110

110

دستگاه

کشف وشناسایی حریق

0

0

0

0

0

0

فروند

اطفای حریق

1

0

0

1

0

0

پایگاه

ایجاد پایگاه اطفای حریق

210

210

184

157

131

105

نفرسال

طرح تامین وتجهیز یگان حفاظت

130

130

117

104

91

78

نفرسال

تامین و تجهیز نیروهای حفاظتی

80

80

67

54

40

27

نفرسال

بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی

2742

2742

2742

2742

2742

2742

هزارهکتار

گشت ومراقبت

85

85

80

75

70

65

درصد

توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات رادیویی

1240

248

248

248

248

248

مترمربع

تکمیل ومرمت ساختمانها و پاسگاههای حفاظتی

2693

612

612

551

510

408

هزارهکتار

طرح کاداستر منابع طبیعی

2693

612

612

551

510

408

هزارهکتار

کاداستر(حدنگاری)اراضی طبیعی

50

50

50

50

50

50

فقره

مستند سازی-نظارت واخذ حقوق دولتی ناشی از اجرای طرح های منابع طبیعی

2041

408

408

408

408

408

هزارهکتار

تشخیص اراضی قابل تخصیص وبهره برداری

542

108

108

108

108

108

هزارهکتار

طرح مدیریت پایدار مراتع

98

20

20

20

20

20

هزارهکتار

تهیه و نظارت طرحهای مرتعداری تلفیقی(چند منظوره)

542

108

108

108

108

108

هزارهکتار

ممیزی و تنسیق مراتع

1413

1413

1465

1516

1567

1619

هزارهکتار

ساماندهی چرای دام وکنترل پروانه

متمرکز

متمرکز

متمرکز

متمرکز

متمرکز

متمرکز

هزارهکتار

ایجاد شبکه مدیریت مرتع

101673

29778

24410

21032

14822

11631

هکتار

طرح بهبود و اصلاح و احیای مراتع

9786

2936

2446

1957

1468

979

هکتار

بیواوژیک شامل کپه کاری بذرکاری ...

19571

4893

4403

3914

3425

2936

هکتار

بیومکانیک شامل ذخیره نزولات آسمانی

62272

18776

15121

13285

8485

6605

هکتار

اعمال سیستم های چرایی وقرق

10045

3173

2440

1876

1444

1111

هکتار

احیا وتوسعه رویشگاههای گیاهان دارویی

294

76

66

58

50

44

تشکل

طرح ترویج واشاعه فرهنگ منابع طبیعی

294

76

66

58

50

44

تشکل

توانمند سازی تشکل ها وجوامع محلی

1421

312

298

283

270

257

دقیقه

تهیه وتولید برنامه های ترویجی آموزشی و اطلاع رسانی

43785

10499

9546

8678

7890

7172

نفر روز

آموزش و ارتقا دانش مجریان وبهره برداران ودست اندرکاران

21795

5227

4752

4320

3927

3570

نفر-تشکل

سازماندهی همیاران طبیعت

36

9

8

7

7

6

مورد

الگو سازی و مستند سازی تجارب موفق و دانش بومی

79388

19289

18520

16500

13915

11166

هکتار

طرح مطالعه واجرای عملیات آبخیزداری در حوزه  سدهای موجود

989

243

234

206

176

130

هکتار

ارسباران

3145

817

729

642

550

408

هکتار

زنوز

9510

2279

2195

2166

1649

1223

هکتار

ستارخان

65744

15950

15362

13486

11541

9405

هکتار

خداآفرین

16673

4101

3935

3468

2968

2201

هکتار

طرح مطالعه واجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای در دست ساختمان

16673

4101

3935

3468

2968

2201

هکتار

عمارت

66381

16330

15665

14534

11816

9224

هکتار

طرح مطالعه واجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سد سفید رود

46930

11545

11075

10275

8354

6521

هکتار

استور

9263

2279

2186

2028

1649

1287

هکتار

آیدوغموش

4014

987

947

879

714

558

هکتار

سفیدرود-منجیل

4631

1139

1093

1014

824

643

هکتار

سهند-قرنقو

1544

380

364

338

275

215

هکتار

گرمی چای

31200

7675

7363

6490

5554

4118

هکتار

طرح مطالعه واجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز فاقد سد

31200

7675

7363

6490

5554

4118

هکتار

فاقد سد

162930

40079

38452

33889

29002

21506

هکتار

طرح آبخیزداری حوضه منتهی به دریاچه ارومیه

8457

2080

1996

1759

1505.4

1116

هکتار

سد علویان

42423

10436

10012

8824

7551.3

5600

هکتار

سد ونیار

8457

2080

1996

1759

1505.4

1116

هکتار

سد قلعه چای

12684

3120

2993

2638

2257.8

1674

هکتار

سد لیلان چای

6342

1560

1497

1319

1128.9

837

هکتار

سد نهند

84567

20803

19958

17590

15053

11163

هکتار

سایر حوضه های بحرانی

91888

22605

21685

19113

16356

12129

هکتار

طرح آبخیزداری پیشگیری ومهار سیل در استان

91888

22605

21685

19113

16356

12129

هکتار

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

15315

3768

3614

3186

2726

2022

هکتار

آبخیزداری در حوزه های آبخیز رودخانه های مرزی

15315

3768

3614

3186

2726

2022

هکتار

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

30629

7535

7228

6371

5452

4043

هکتار

اصلاح وساماندهی کاربری اراضی آبخیزها

30629

7535

7228

6371

5452

4043

هکتار

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

15315

3768

3614

3186

2726

2022

هکتار

اجرای پخش سیلاب وبهره برداری از روانابهای سطحی در حوضه های شهری و روستایی

15315

3768

3614

3186

2726

2022

هکتار

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

         

 

 

جمع کل

نمودار 4- روند تغییرات اعتبارات در دوره پنج ساله 95-99

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تعداد 23 خدمت را شناسایی و احصا و برای آنها کد شناسه دریافت نموده که در این اداره کل قابلیت اجرا دارند. برای تمامی این خدمات شناسنامه تهیه و در سایت اداره کل بارگذاری شده است. فهرست خدمات مصوب در جدول 5 ارائه شده است.unicode-bidi:embed'> 

 

جدول5- مشخصات خدمات شناسنامه دار

ردیف

خدمات شناسنامه دار

مستند قانونی

جامعه هدف

نحوه اطلاع رسانی

1

اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی

قانون واگذاری به بخش خصوصی، قانون ملی شدن اراضی ملی

مجریان و بهره برداران تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی، مشاوران و پیمانکاران

سایت اداره کل

2

اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

قانون برنامه چهارم، بند ن ماده 10 قانون بودجه سال 89، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حفاظت و بهره برداری، قانون سیاست ها و اجرایی اصل 44 قانون اساسی

پیمانکاران و مشاوران، شهرداری، مجریان

سایت اداره کل

3

اجرای مرتعداری

قانون ملی شدن انفال، ردیف اعتباری استانی فی مابین مدیرکل منابع طبیعی و استاندار

مجریان و بهره برداران طرح های مرتعداری

سایت اداره کل

4

اجرای طرح های جنگل داری

باستناد ماده 8 و 15 قانون بهره وری و حفظ و احیای توسعه منابع جنگلی قانون سیاستها و اجرای اصل 44 قانون اساسی

صاحبان عرف و جنگل نشینان

سایت اداره کل

5

اجرای طرح های جایگزینی سوخت

ماده 15 قانون افزایش بهره وری، قانون صیانت از جنگلها، ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 7 مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی پروژه جایگزینی سوخت فسیلی دفتر حفاظت و حمایت

ساکنین عرصه های منابع طبیعی

سایت اداره کل

6

اجرای طرح های بیابانزدایی

ردیف اعتباری طرح جامع بیابان زدایی 40157001

طرح بیابان زدایی سیستان

40157003

مشاوران و پیمانکاران تعاونی ها و تشکل های مردمی ناظرین نظام مهندسی کشاورزی، دستگاههای دولتی، مجریان و بهره برداران مراکز پژوهشی

سایت اداره کل

7

اجرای طرح زراعت چوب

بند ب ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ماده 8 و 15 قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور

عموم مردم

سایت اداره کل

8

پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

 

تبصره 7 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

صاحبان عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر

سایت اداره کل

9

پروانه مرتع داری (چرای دام) ورسیدگی به شکایات مربوطه

تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

بهره برداران عرفی صاحب نسق

سایت اداره کل

10

معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جهت اخذ تسهیلات

بند ص ماده 224 و بند الف ماده 145 قانون پنجم توسعه و تبصره 4 ماده 17 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مجریان طرح های منابع طبیعی

سایت اداره کل

11

صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذاری شده

مواد 31 و 32 آیین اجرایی لایحه اصلاح لایحه و احیاء اراضی مصوبه شورای انقلاب، ماده 84 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1375- ماده 46 و 54 قانون بودجه سالهای 73 و 74

کلیه مجریان طرح هایی که زمین به آنها واگذار شده است

سایت اداره کل

12

صدور گواهی مستثنیات

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن و ماده 39  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

اشخاص حقیقی و حقوقی

سایت اداره کل

13

شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع ورسیدگی به آن

بر اساس شرح وظایف سازمان و قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

مشاوران و پیمانکاران تعاونی ها، اصناف منابع طبیعی، مجریان و بهره برداران و همیاران طبیعت

سایت اداره کل

14

ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی

شرح وظایف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور

عموم مردم، دانش آموزان، دهیاران، اعضای شورای اسلامی

سایت اداره کل

15

ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور و خروج دام.

بند ج ماده 148 قانون پنجم،  ماده 15 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 5 قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگلها تحت عنوان قرق

جنگل نشینان ساکن در آبادی های زیر 20 خانوار و دامداران سنتی در جنگل

سایت اداره کل

16

رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 ماده 45 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری مصوب 1393

اشخاصی که دارای زمینهای ملی شده هستند

سایت اداره کل

17

تولید نهال و مدیریت نهالستانهای دولتی

ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59 و دستورالعمل اجرایی ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری

بصورت امانی و پیمانکاران و مشاوران حقیقی و حقوقی، تعاونی و سایر اشکال مشارکت مردمی

سایت اداره کل

18

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی بهره برداران

شرح وظایف سازمان، دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری دوره ها و دستورالعمل نحوه تکمیل فرم شناسنامه و نیازسنجی آموزشی

مجریان طرحها و بهره برداران بخش جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری، حفاظت و امور اراضی

سایت اداره کل

19

معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی

بند ط ماده 143 قانون پنجم توسعه،  تبصره 5 ماده 17 و بند ب و ج ماده 32 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مجریان طرح های منابع طبیعی

سایت اداره کل

20

شناسایی, تشخیص و تصویب حریم روستا

تبصره 3 قانون مرجع تشخیص اراضی موات، ماده 7 آیین نامه اجرایی دستورالعمل تعیین حریم ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین

شورای اسلامی، دهداری، بخشداری و فرمانداری ها

سایت اداره کل

21

پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی , معادن در عرصه های منابع طبیعی

اصل 45 و 50 قانون اساسی، سند چشم انداز، بند ط و ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند د ماده 12 و ماده 13  قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 3 برنامه جامع صیانت از جنگلها

متقاضیان طرح های عمومی، عمرانی و معادن

سایت اداره کل

22

اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز

قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره برداری و سند چشم انداز

مجریان، پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی

سایت اداره کل

23

اجرای طرح های آبخیزداری , آبخوانداری و جلوگیری از فرسایش سیل

ردیف اعتباری طرح های آبخوانداری و سیل خیزی

ردیف اعتباری خشکسالی

مشاوران و پیمانکاران، ناظرین نظام مهندسی کشاورزی، دستگاههای دولتی، مجریان و بهره برداران

سایت اداره کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف و اهم اقدامات مصوب برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی سال 1399
1- پیگیری شاخصهای اختصاصی و تلاش به منظور دستیابی به 100 درصد اهداف کمی

2- پیگیری شاخصهای عمومی و تهیه مستندات مورد نیاز
3- برگزاری منظم جلسات کمیته ها و تقسیم کار
4- رسیدگی به شکایات و انجام بازرسی های مستمر
5- ثبت تمامی خریدها، مناقصات و مزایده ها در سامانه ستاد
6- بررسی گلوگاه های فسادخیز

7- ارسال گزارشات مالی در زمان مقرر
8-  تدوین برنامه عملیاتی سالانه با تعیین اهداف کمی


اقدامات اصلاحی انجام شده براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1398
1- تشکیل منظم جلسات کارگروه توسعه مدیریت
2- بررسی تحلیلی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها

3- بررسی 8 گام مورد بررسی در برنامه عملیاتی سالانه

 

فصل دوم:

تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی سال 1399 در مقایسه با سالهای گذشته

unicode-bidi:embed'> unicode-bidi:embed'>با توجه به تغییر امتیازات محورهای ارزیابی شاخصهای عمومی در سال 99 و همچنین تغییر شاخصها و زیرشاخصها در طول دوره، به منظور مقایسه امتیاز عملکرد دستگاه در سالهای مختلف از درصد تحقق استفاده شده است. شکل 5 نمودار مقایسه عملکرد عمومی و اختصاصی در سالهای 97 تا 99 را نمایش میدهد.

جدول6-  مقایسه عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی در سال های 1397 و 1398

ردیف

محور

درصد خودارزیابی

درصد امتیاز نهایی

1397

1398

1397

1398

1

اصلاح ساختار سازمانی

100

100

47.04

46.05

2

دولت الکترونیک

100

100

67.31

70.94

3

مدیریت سرمایه انسانی

64.35

64.35

77.51

60.57

4

بهبود فضای کسب و کار

100

100

89.57

82.52

5

ارتقاء سلامت اداری

78.86

78.86

75.9

75.46

6

مدیریت عملکرد

100

100

47.02

33.07

7

اختصاصی

100

100

100

100

 
     
   

' 
نمودار 5: مقایسه امتیاز عملکرد عمومی و اختصاصی 97-99

مانطور که مشاهده میشود مجموع عملکرد عمومی و اختصاصی دستگاه در سال 98 نسبت به سال قبل حدود 2 درصد کاهش داشته است. در بخش شاخص های اختصاصی در هر دو سال امتیاز کامل کسب شده است. در بخش شاخصهای عمومی همان طور که در جدول 6 نشان داده شده است، بیشترین تغییر امتیاز در محورهای نیروی انسانی و مدیریت عملکرد مشاهده می شود.در محور سرمایه انسانی علت کاهش درصد تحقق، کاهش امتیاز در شاخص های شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی های زنان، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان و شاخص ارزشیابی عملکرد کارکنان می باشد. ضعف شاخص شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی های زنان به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مدیران و عدم تغییر تعداد مدیران زن نسبت به سال قبل در مجموعه می باشد. دوره های آموزشی تا حد امکان برگزار شده است، دلیل عدم برگزاری برخی دوره های امتیاز دار، هزینه بالای ثبت نام و کمبود بودجه می باشد. در خصوص شاخص ارزشیابی کارکنان نیز دلیل کسر امتیاز عدم الکترونیکی بودن فرآیند ارزشیابی می باشد.در محور مدیریت عملکرد کسر امتیاز در شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه و تهیه گزارش تحلیلی و ارائه مستندات 8 گام در شاخص موصوف می باشد که در سال 1399 تلاش شده است تمام نقاط ضعف و تهدیدها رفع گردد.

 

بررسی نقاط ضعف و قوت/تهدیدها و فرصت ها در شاخص های عمومی 

1)     محور اصلاح ساختار سازمانی

 

فرصت ها O

-

تهدیدهاT

میزان اجرایی شدن تفویض ستاد به استان

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی و تفویض اختیارات استانی به شهرستان

نقاط قوتS

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی

استراتژی هایSO

-

استراتژی هایST

تهیه برنامه عملیاتی سالانه و تفکیک وظایف ادارات ستادی و شهرستانی

نقاط ضعفW

-

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

2)     محور دولت الکترونیک

 

فرصت ها O

احراز هویت الکترونیکی خدمت گیرندگان

تهدیدهاT

نقاط قوتS

ارائه خدمات در میز خدمت حضوری و الکترونیکی

توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی

استراتژی هایSO

استراتژی هایST

استاندارسازی تارنما

مشارکت الکترونیکی شهروندان

نقاط ضعفW

-بکارگیری سامانه ستاد

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

3)     محور مدیریت سرمایه انسانی

 

فرصت ها O

-

تهدیدهاT

نقاط قوتS

تناسب شغل و شاغل

استراتژی هایSO

ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی

شایسته سالاری در انتخاب مدیران

اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی

استراتژی هایST

نقاط ضعفW

ارزشیابی عملکرد کارکنان

اجرای طرح ارزیابی و تربیت مدیران

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

4)     محور بهبود فضای کسب و کار

 

فرصت ها O

-

تهدیدهاT

نقاط قوتS

اصلاح نظام مجوزدهی

ثبت اطلاعات فضاهای اداری در سامانه سادا

استراتژی هایSO

استراتژی هایST

مدیریت سبز

نقاط ضعفW

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

5)     محور ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 

فرصت ها O

صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ نماز

تهدیدهاT

نقاط قوتS

رسیدگی به شکایات در بستر سامد

استراتژی هایSO

ارتقاء سلامت اداری

مناسب سازی فضاهای اداری

استراتژی هایST

نقاط ضعفW

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

6)      محور استقرار نظام مدیریت عملکرد

 

فرصت ها O

افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه

تهدیدهاT

نقاط قوتS

استراتژی هایSO

استراتژی هایST

نقاط ضعفW

انجام ارزیابی عملکرد

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-فعال سازی کارگروه توسعه مدیریت

 
چاپ | ارسال به ديگران  |