پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - عوامل تخریب منابع طبیعی
عوامل تخریب منابع طبیعی
  • بهره برداری بی رویه به منظور برداشت چوب از جنگلها و علوفه از مرتع.
  • تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی مخصوصاً در مناطق شیب دار.
  • وجود تعداد زیاد دام در مرتع بیش از ظرفیت آنها (عدم رعایت ظرفیت مرتع).
  • ورود و خروج بی موقع دام در مراتع.
  • بوته کنی از مراتع و قطع درختان جنگلی برای سوخت.
  • آتش سوزی و در جنگلها و مراتع.
  • بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی و غیر علمی از معادن که باعث تخریب منابع طبیعی می شود.
  • تعداد دامداران استفاده کننده از مراتع.
  • اقتصادی نبودن واحدهای بهره برداری از مراتع.
چاپ | ارسال به ديگران  |