پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان کلیبر
شهرستان کلیبر
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان کلیبر
آقای مهندس سخاوت آبهشت
 
تلفن تماس:                        44442870-041 
 
شرح وظایف:

1.       اجرای مقررات ماده (2) قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و شرکت در سایر کمیسونهایی که برابر قانون به عهده رییس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد.

2.       حفظ و حراست از جنگلها و مراتع و پارکها و تفرجگاههای جنگلی موجود در حوزه استحفاظی

3.       نظارت بر حسن اجرای طرحهای جنگلکاری و تولید بذور نهال مرتعداری تثبیت شن و بهره برداری و طرح های مواد 31 و 32

4.       تهیه و تنظیم برنامه ها و پروژه های لازم متناسب با حوزه استحفاظی و پیگیری تصویب و تامین اعتبار لازم

5.       پیگیری اجرای مقررات 13 و 29 در خصوص صدور سند و مالکیت اراضی ملی از طریق اداره ثبت و اسناد

6.       جمع آوری اطلاعات لازم و آمارهای مورد نیاز در خصوص طرحهای موجود در شهرستان پیگیری صدور پروانه چرای دام از طریق ممیزی و تنسیق مراتع و قوانین و مقررات

7.       ساماندهی نیروها و امکانات اداره در راستای وظایف وحوله و کنترل و نظارت بر حسن انجام وظایف افراد ایجاد هماهنگی پرسنل اداره پیگیری و رفع مشکلات و کمبودها

8.       شرکت در جلسات مسوولین شهرستان، شورای اداری، شورای کشاورزی و شورای هماهنگی جهاد کشاورزی

9.       پیگیری و نظارت دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی (ماده واحده)

10.    شرکت در عملیات پیشگیری اطفا حریق و کنترل آفات و امراض جنگل و مرتع

11.    انجام سایر امور اداری طبق دستور مافوق

چاپ | ارسال به ديگران  |